MIE­LI­PI­DE Raa­hen seu­tu­kun­nan kes­kus­ta­nuo­ret vaa­tii vir­ka­mie­hiä ja päät­tä­jil­tä täys­kään­nös­tä lii­kun­ta­paik­ka leik­kauk­sis­sa. Raa­hen seu­tu­kun­nan kes­kus­ta­nuo­ret ovat jär­kyt­ty­nei­tä Raa­hen kau­pun­gin esi­tyk­ses­tä lak­kaut­taa kun­to­ra­to­jen, luis­te­lu­a­lu­ei­den, kau­ka­loi­den ja ui­ma­ran­to­jen yl­lä­pi­to sekä va­lais­tuk­sen kar­si­mi­seen.

– On ris­ti­rii­tais­ta lak­kaut­taa lii­kun­ta­paik­ko­ja, kun sa­mal­la kau­pun­gin stra­te­gi­as­sa lin­ja­taan Raa­hea lap­siys­tä­väl­li­sek­si kau­pun­gik­si. Nämä pää­tök­set ovat kaik­kea muu­ta, kuin lap­siys­tä­väl­li­siä, pe­nää Raa­hen seu­tu­kun­nan kes­kus­ta­nuor­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Eli­as Torn­berg.

Esi­tyk­sen mu­kaan Raa­hen kau­pun­ki lak­kaut­taa Yli­pään, Mat­ti­lan­pe­rän ja La­pa­luo­don va­lais­tut la­dut sekä puis­to­la­dut kau­pun­gin alu­eel­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta Yri­tys­pe­räl­lä ju­na­ra­dan var­rel­la kul­ke­vaa la­tua. Myös­kin Kop­san, Jyl­hän, Mat­ti­lan­pe­rän Haa­pa­jo­ki-Hur­nas­pe­rä, ja Haa­pa­jär­ven te­ko­al­taan vä­li­set la­dut esi­te­tään lak­kau­tet­ta­vik­si. Li­säk­si esi­te­tään myös Yli­pään, Kop­san, Kuu­si­ra­tin, Al­pu­an, Lu­mi­met­sän, Kor­ven­ky­län ja Pie­hin­gin jää­kiek­ko­kau­ka­lot sekä Hol­min­laak­son luis­te­lu­a­lue lak­kau­te­taan. Ora­va­jär­ven, Ol­ki­jo­ki­suun ja Si­ni­luo­don, Lu­mi­jär­ven, Kor­ven­ky­län, Ro­mu­pe­rän, Var­vin, Kyl­mä­nie­men, Mi­kon­ka­rin, ui­ma­ran­nat esi­te­tään myös lak­kau­tet­ta­vik­si.

– Eri­kois­ta et­tä sa­maan ai­kaan voi­vo­tel­laan muut­to­tap­pi­ois­ta ja syn­ty­vyy­den las­kus­ta, kun lak­kau­te­taan ra­di­kaa­lis­ti lii­kun­ta­paik­ko­ja jot­ka pi­tä­vät yl­lä alu­een elin­voi­maa, lin­jaa Raa­hen seu­tu­kun­nan kes­kus­ta­nuor­ten joh­to­kun­nan jä­sen Mat­ti Rau­ta­kos­ki.

Lak­kau­tet­ta­vil­la lii­kun­ta­pai­koil­la on suu­ri mer­ki­tys eri­tyi­ses­ti alu­een nuo­ril­le, joil­ta vie­dään tär­ke­ät har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det. Raa­hen seu­dul­la kau­ka­lot ja la­dut ovat ol­leet ak­tii­vi­ses­sa käy­tös­sä ja nii­den lak­kaut­ta­mi­nen ai­heut­taa mer­kit­tä­vää hait­taa alu­een ih­mi­sil­le. Alu­een lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen hei­ken­tä­mi­nen edis­tää en­ti­ses­tään alu­een muut­to­tap­pi­o­ta. Lii­kun­ta­pai­kois­ta sääs­tä­mi­nen ei ole jär­ke­vää edes ta­lou­del­li­ses­ti, kos­ka lii­kun­ta vä­hen­tää ter­vey­den­huol­los­ta ai­heu­tu­via ku­lu­ja pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä huo­mat­ta­vas­ti ja pa­ran­taa alu­een elin­voi­maa sekä ih­mis­ten jak­sa­mis­ta.

Raa­hen seu­tu­kun­nan kes­kus­ta­nuo­ret ovat tyy­ty­väi­siä ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön lau­ta­kun­nan pää­tök­seen jät­tää asia pöy­däl­le tam­mi­kuun 14. päi­vän ko­kouk­ses­sa. Raa­hen seu­tu­kun­nan kes­kus­ta­nuo­ret vaa­tii vir­ka­mie­hiä ja päät­tä­jiä pe­ru­maan lii­kun­ta­paik­ka leik­kauk­set.