Keskustan Raahen kunnallisjärjestön syyskokouksen kannanotto

Lasten ja nuorten tarpeet on otettava Raahessa entistä paremmin huomioon

Raahen Keskusta haluaa kannanotossaan Kansainvälisenä lastenpäivänä (20.11.) huomioida erityisesti raahelaiset lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Raahen Keskustan mielestä jokaisella lapsella ja nuorella on oltava kotikaupungissaan Raahessa mahdollisuus hankkia riittävät tiedot ja taidot, kehittää itseään, hakeutua jatkokoulutukseen ja kasvaa aktiiviseen kansalaisuuteen.

Varhaiskasvatusta tulee olla saatavissa lähellä lapsen kotia. Päivähoitoon on oltava monipuolisia mahdollisuuksia ja kotona tapahtuvan hoidon tulee olla valittavissa tasavertaisesti muiden hoitomuotojen kanssa. Huoltajilla tulee olla aito mahdollisuus päättää lastensa varhaiskasvatuksesta aina kouluikään asti.

Perheiden hyvinvointia ja lasten kasvua tulee tukea riittävillä koti- ja sosiaalipalveluilla. Aikuisuuteen kasvaneita nuoria tulee rohkaista perustamaan perheitä ja vastaanottamaan lapsia. Erilaisissa perheiden kriisitilanteissa apua tulee olla saatavilla nopeasti, jolloin se on tehokasta ja kokonaisuuden kannalta myös edullista. Pitkään jatkunut kriisitilanne voi jättää lapseen ja nuoreen elinikäiset jäljet, jotka varjostavat hänen elämäänsä vuosikymmeniä.

Perusopetusta tulee saada lähellä omaa kotia ja kouluteiden turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Viime vuosina Raahe on panostanut paljon rahaa uusiin koulutiloihin, joissa on terveellistä ja viihtyisää työskennellä. Keskustan mielestä koulujen minimioppilasmäärälle on asetettava Raahessa selvät rajat, jotta koulujen mahdollinen lakkaaminen on jo hyvissä ajoin tiedossa, jolloin myös kylillä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa asiaan, eikä asiasta myöskään tarvitse käydä jatkuvaa keskustelua luottamuselimissä.

Koulukiusaamiselle ja kouluväkivallalle on Raahen kaikissa kouluissa oltava nollatoleranssi. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava oikeus oppia ja kasvaa turvallisesti. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettava ja jokainen kiusaamistapaus on otettava vakavasti. Vastuu kiusaamisen ehkäisemisestä ja lopettamisesta on kaikilla aikuisilla. Koulun henkilökunnalla on oltava riittävästi aikaa, nopeita reagoimiskeinoja ja selkeät ohjeet siitä, kuinka kiusaamis- ja väkivaltatapauksiin puututaan. Myös vapaa-ajalla tapahtuviin kiusaamisiin, tappeluihin ja pahoinpitelyihin on kodeissa ja koulussa puututtava heti, käyttäen apuna eri viranomaisten palveluja.

Kodin ja koulun luottamukselliseen ja tiiviiseen yhteistyöhön tulee panostaa. Raahen Keskusta toivookin uusia innovatiivisia tapoja pitää yhteyttä kodin ja koulun välillä. Koulun piirissä toimivia erilaisia kerhoja ja harrastepiirejä tulee kehittää yhteistyössä vanhempien, eri yhdistysten ja seurojen kesken. Kaupungin tulisi aiempaa enemmän osoittaa varoja vapaaehtoisvoimin ohjattujen kerhojen toimintaan.

Yläkoulussa ja toisen asteen kouluissa on aiempaa enemmän kiinnitettävä huomiota nuoren omien urasuunnitelmien toteutumiseen. Monen nuoren haaveena on yrittäjyys, johon voidaan jo kouluaikana antaa tukea yrittäjyyskasvatuksella ja esimerkiksi yrittäjäluokkatoiminnalla. Pitkäjänteisellä toiminnalla luodaan pohjaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen nuorten omalle kotiseudulle.

Nuorten vaikutusmahdollisuuksia on edelleen lisättävä ja heidän mielipiteitään on kuunneltava päätöksenteossa. Raahen nuorisovaltuuston toimintaa on tehostettava ja aktiivisille nuorille on tarjottava vaikuttamismahdollisuuksia myös luottamushenkilöinä.

Raahen Keskusta toivottaa kaikille vanhemmille, opettajille ja muille kasvattajille voimia arvokkaaseen lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.